Sơ đồ mặt bằng

Dưới đây là sơ đồ tổng thế các nhà vệ sinh loại 1 bàn cầu, 2 bàn cầu, 3 bàn cầu....